IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
  • image-slider
breadcrumbs

Innovationsprocessen

Paper Province stöttar företag i processen för innovation och utveckling. Stöd ges framförallt i tidiga skeden (de tre första etapperna i illustrationen ovan) och ser olika ut beroende på  finansieringsmodell/finansiär.

Processen i illustrationen ovan består av två delprocesser, dels en ”ordinär” produktutvecklingsprocess kombinerat med en värdeskapande process med kund- och marknadsfokus. De två processerna hör tätt ihop och de personer som arbetar i de respektive processerna tillhör samma team (affärsutvecklare, produktutvecklare, innovationsrådgivare). Personerna som är involverade i arbetet är förutom entreprenör/företag innovations- och affärsrådgivare från Paper Province, Inova, Grants and Innovation office (GIO) på Karlstads universitet m fl.

IDÉJAKT

För att hålla ett konstant inflöde av hållbara idéer fångar klustren upp idéer och entreprenörer genom sina egna företagsnätverk, men också genom samarbete med företagsinkubatorns och ALMIs kanaler.

IDÉBESKRIVNING

Entreprenören beskriver sin idé ensam eller tillsammans med klusterrepresentanten. Mallen för beskrivning bygger på ALMIs motsvarighet för att göra en eventuell ansökan om innovationsmedel så enkel som möjlig. Det är viktigt att tydligt formulera ett behov eller ett problem, samt att beskriva den tänkta kunden/marknaden.

VERIFIERINGSFAS

I denna fas verifieras idén t ex med avseende på unikitet, marknad och teknik. Nyhetsgranskning, där man kollar av externa faktorer såsom konkurrerande produkter, patent och varumärken, kan ske i denna fas.

Idéerna bedöms baserat på i förhand uppsatta kriterier avseende marknadspotential, innovationshöjd och genomförbarhet.

I denna fas bygger man också upp en fördjupad kunskap inför utveckling av produkten. Det är viktigt att hämta både hård och mjuk kunskap genom teori och exempelvis intervjuer och observationer. Klustret kopplar här samman entreprenören med expertis på högskola, institut eller andra företag i nätverket, såväl nationellt som internationellt. I denna fas tas också en tydlig specifikation på produkten fram, exempelvis gällande lagar, funktionalitet, pris och distribution.

UTVECKLING

Konceptet utvecklas allt mer mot en färdig produkt, och en prototyp tas fram för test.

PRODUKTION

En nollserie tas fram för att säkerställa producerbarhet (vid fysisk produkt). Löpande produktion tar vid. I denna fas har Vinnväxt i normalfallet ingen del utan följer arbetet och kan ha viss rådgivande funktion.

UTVÄRDERING

6-12 mån efter marknadsintroduktion (beroende på bransch) följer klustret upp alla projekt för att mäta resultatet av satsningarna. Intervju med entreprenören för ständig förbättring av processen.

KONCEPTUTVECKLING

Utarbetande av några olika koncept för att genomföra idén. Här bör man involvera olika intressenter, såsom kunder och slutanvändare. För att nå hög innovationshöjd kan man också jobba med spetsanvändare, som är en typ av extremanvändare inom sitt område.

Ett koncept väljs genom matchning mot de på förväg uppsatta kriterierna. Om inget koncept är tillräckligt bra, backar man processen och börjar om.

TEST

Prototyperna testas mot kund och slutanvändare, samt genomgår relevant teknisk testning. Klustrens test- och demomiljöer används här för testning och verifiering. Produkterna testas flera gånger om med förbättringar och vidare utveckling tills rätt nivå är uppnådd.

LANSERA

Marknadsintroduktion av produkten.

SÄLJA/ETABLERA

Arbeta upp säljkanaler, etablera relationer med kunder och återförsäljare etc.

VERKTYG


I arbetet med värdeerbjudande tillämpas ett antal verktyg kontinuerligt och det är en iterativ process. Verktygen är bl a:

NABC

  • What is the market/clients Need?
  • What is your Approach to addressing this need?
  • What are the Benefits of your approach?
  • How do those benefits compare with the Competition or alternatives?

VALUE CREATION FORUM (VCF)

En metod för att effektivt komma fram till ett värdeerbjudande (workshopform)

CUSTOMER DEVELOPMENT

Metod att involvera kunder för att utveckla erbjudandet

BUSINESS MODEL CANVAS

Metod att utveckla affärsmodell.

Verktygen hänger nära samman och affärsrådgivare ska vara tränade i att använda dessa och att handleda andra i arbetet. Detta är centrala verktyg för företagsinkubatorer och den värdeskapande processen kommer till stor del ske i nära samarbete med och utföras av affärsrådgivare kopplade till Inova och Grants and Innovation Office.

Den värdeskapande processen gör det lätt att arbeta aktivt och löpande med sin affärsplan. Genom att integrera de två processerna (produktutveckling/Värdeskapande) säkerställer vi tidigt fokus på kund och slutanvändare.