IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Förpackningar

I Paper Province finns många företag som utvecklar och producerar material till förpackningar. Stora Enso Skoghalls Bruk tillverkar var sjätte vätskekartongförpackning i världen och BillerudKorsnäs Gruvöns Bruk tillverkar stora mängder säckpapper, fluting (som är den vågformade delen wellpapp) och vätskekartong. Även Tetra Pak i Sunne, Cellcomb i Säffle och Rottneros Bruk tillverkar förpackningsmaterial, och ett antal andra aktörer levererar utrustning och tjänster till förpackningstillverkare och konverterade. Och marknaden för förpackningar växer i takt med att välfärden ökar i fattiga länder.

I takt med att marknaden för förpackningar ökar så ökar också behovet av smartare och mer hållbara förpackningar som kan återvinnas. Har du en idé till en förpackningslösning baserad på träråvara som du behöver hjälp att utveckla? Vi kan hjälpa dig med idéutveckling, kapital och kontakter. Genom samarbete med många företag, forskare och andra organisationer som utvecklar förpackningar kan vi hjälpa dig hitta rätt kompetenser för att nå framgång.

Styrkeområden

TRYCK

Inom Paper Province, närmare bestämt i Sunne, finns “The Graphic Valley”. Där finns ledande kompetens inom förpackningstryck, främst flexografi, förpackningsutveckling och design genom Broby Grafiska, SweFlex och SFI AB. Den unika miljön är idag en av Europas främsta utvecklingsmiljöer med komplett utrustning i industriell skala som täcker hela produktionskedjan; från idé till färdig förpackning. Näringslivet bidrar med maskinell utrustning, hård- och mjukvara samt material till ett värde som motsvarar över 45 miljoner svenska kronor.

SweFlex, Svensk Flexografiförening, med över 90 medlemsföretag inom det trycktekniska området driver tillsammans med Svenska Flexografi Institutet, SFI AB, forsknings- och utvecklingstjänster inom förpackningsområdet samt tekniska seminarier. Genom Broby Grafiska erbjuds både bransch och studenter utbildningar inom exempelvis tryckteknik och förpackningsutveckling av mycket hög klass.

Det finns också ett nära samarbete med Karlstads universitet som har en professur i grafisk teknik kopplad till både SweFlex och SFI AB.

MATERIAL

Genom våra företag och regional forskning finns stark kompetens kopplat till fiberbaserade material och förpackningslösningar inom Paper Province. Paper Surface Centre till exempel är ett internationellt center på Karlstads universitet som arbetar med barriärer, ytbehandling och grafisk teknik.

Tack vare lång tradition och djup kunskap har regionen blivit en nod med ledande expertis både inom nuvarande processer likväl som helt nya material och funktioner inom området.

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFORSKNING

Granskog i motljusPå Karlstads Universitet finns unik forskning inom området ”Förpackningar för en hållbar utveckling”. Forskningen har särskilt tittat på förpackningens roll för att minska matsvinn men handlar i stort om att bidra till ett mer effektivt nyttjande av resurser i förpackningens värdekedja. Stor uppmärksamhet har riktats mot livsmedelsförpackningar, eftersom frågor om säker livsmedelsförsörjning är en av våra största globala utmaningar.

Inom forskningsområdet finns starka internationella samarbeten samt samarbeten nationellt med företag, universitet, högskolor och institut.

Resultat från forskningen implementeras direkt i olika utvecklingsprojekt med företag. Vi erbjuder också workshops där vi tittar på nya förpackningslösningar ur ett hållbarhetsperspektiv tillsammans med experter.

TJÄNSTEFORSKNING

Centrum för Tjänsteforskning på Karlstads Universitet, CTF, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Centrat bildades 1986 och består i dag av 60 forskare och forskarstuderande verksamma inom ämnena företagsekonomi, arbetsvetenskap, sociologi, religionssociologi och psykologi.

Forskningsområdet ’Konsumentdriven förpackningsutveckling’ har en egen forskningsprofessur som går under namnet ”användardriven produkt- och tjänsteutveckling”. I forskningsprofilen tittar forskarna på hur teorier kring tjänsteinnovation kan tillämpas för att skapa ett nytt sätt att ta betalt för en produkt eller en tjänst, hur man levererar en produkt eller en tjänst etc. man tittar också mycket på användare och konsument för att förstå beteenden, drivkrafter och beslut.

Området handlar mycket om värdeskapande processer vilket också är en oerhört viktig kunskap inom förpackningsindustrin. Förpackningen är inte bara en förpackning, den är en värdeskapare och en möjliggörare.

Med utgångspunkt i tjänsteforskningen och genom kunskap i användarinvolvering har det också utvecklats verktyg och metoder för hur man kan arbeta med öppen innovation.

FÖRPACKNINGSDESIGN

Inom Paper Province samlas många starka byråer inom förpackningsdesign, flera internationellt erkända och samtliga med stora kända varumärken som kunder. Det unika ligger i deras nära samverkan med förpackningsindustrin, med leverantörer och med kunskap och tillgång till den senaste forskningen inom till exempel köpbeteende, hur en förpackning ska se ut för att attrahera konsumenten i butiken, och som också får denne att köpa.

På Broby Grafiska utbildas studenter inom förpackningsdesign. Skolan har ett mycket starkt renommé i branschen tack vare unika förutsättningar att ge eleverna tillgång till den senaste utrustningen, de senaste programvarorna och en nära samverkan med näringslivet under utbildningstiden. Utbildning ges både på YH och gymnasienivå och eleverna som går ut är eftertraktade i branschen, både hos byråer men också hos på materialproducenter, konverterare och inte minst varumärkesägare.