IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Upphandlingsunderlag för "Trainee Värmland"

Paper Province inbjuder till att lämna anbud i upphandling gällande Konceptutveckling och genomförande av Traineeprogram i enlighet med projektet Trainee Värmlands projektansökan.

OBS! Under förutsättning att erforderliga beslut om stöd till projektet fattas av finansiärerna. Besked väntas i början av april.

Projektet löper mellan april 2017 och sept 2018.

Syftet med projektet är att skapa ett effektivt traineeprogram, där företag och det offentliga i Värmland samarbetar kring att ta fram ett gemensamt koncept som gör att vi kan behålla kompetensen i regionen och visa våra studenter vilka möjligheter som finns. Det övergripande syftet är att öka attraktionskraften och tillväxten i Värmland.
Paper Province avser att efter genomförd upphandling teckna avtal med en (1) leverantör. Avtalet beräknas träda i kraft under våren 2017 och ska gälla fram till 2018-09-30.
Uppdraget beräknas starta kort efter avtalstecknandet.

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget, som består av följande dokument:

Anbudsförfrågan
Bilaga 1 Avtalsvillkor
Bilaga 2 Mall för referensuppdrag
Bilaga 3 Projektansökan Trainee Värmland

Vid inlämning skall även följande lämnas in:

 • CV/meritförteckning
 • Företagsbeskrivning
 • Genomförandebeskrivning

Sista anbudsdag är 2017-04-15

Vi emotser Ert anbud med intresse.

1. Allmänt

Paper Province ek. för. inbjuder till anbudsgivning gällande Trainee Värmland, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

1.1 Fast pris

En leverantör kommer att antas till ett pris av 600 000 kr, den som anses bäst lämpad att utföra uppdraget kommer att få uppdraget. Huruvida leverantören, i fortsättningen benämnd Uppdragstagaren, ämnar ta in mer finansiering från deltagande företag och organisationer och i vilken omfattning, skall uppges i genomförandebeskrivningen. (se skallkrav). Detta för att säkerställa långsiktighet.

1.2 Uppgift

Den primära uppgiften för aktören som vinner upphandlingen om att utveckla Trainee Värmland är att ta ett helhetsgrepp kring konceptutvecklingen, rekryteringen av studenter och företag, samt genomföra och utvärdera och efter avslutat arbete; presentera en plan för långsiktigt hållbart koncept i enlighet med bilaga 3, Projektansökan Trainee Värmland.
I arbetet ligger också att delta och redogöra för det fortlöpande arbetet i den styrgrupp som upprättas i projektet med representanter från Karlstad universitet, Karlstad Kommun, Handelskammaren, Region Värmland, Landstinget, Paper Province och övriga klusterorganisationer.

1.3 Omfattning

Arbetsinsatsen kommer att variera över tid beroende på omfattning och intensitet i det aktuella arbetet. Uppdragstagaren ska under hela avtalsperioden kunna genomföra ovan beskrivna uppdrag.
En utförlig beskrivning av projektet finns i bilaga 3, Projektansökan.

2. Presentation av Paper Province

Paper Province startades 1999 av sju företag som hade samma behov av att rekrytera kompetent personal inom pappersindustrin. Genom åren har vi tagit initiativ till insatser som stärkt hela det regionala näringslivet och kompetensförsörjningen inom vår bransch och utvecklats till ett kluster, i världsklass, för den skogliga bioekonomin. Vi har stärkt teknikutvecklingen och energieffektivisering, och vi har belönats med ett antal utmärkelser. Vi har väckt ungdomars intresse för vår bransch och genererat tusentals artiklar i både regionala, nationella och internationella medier. Vi har också hjälpt många innovatörer att utveckla och kommersialisera sina idéer.
Mer information om Paper Province finns på www.paperprovince.com

3. Presentation av projektet Trainee Värmland

I Värmland har vi utmaningar på kort och på lång sikt när det gäller kompetensförsörjning, och det är en viktig fråga för våra företag och tillväxten i regionen. I Värmlandstrategins mål 27; Ökade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland, samt mål 23; öka matchningen på arbetsmarknaden så att lediga arbeten i relation till arbetslösheten minskar, visar tydligt riktningen i Värmlands utmaningar. Paper Province har identifierat en stor möjlighet här, eftersom en utredning som Sveriges Akademiker (Saco) gjorde 2015, visar att 86% av studenterna har lämnat Värmland efter 10 år. Dessa studenter behöver vi mer framgångsrikt knyta till Värmland och därför började vi undersöka olika traineeprogram. Många storbolag och offentliga aktörer använder sig av attraktiva traineeprogram för att locka till sig de bästa studenterna. I Värmland finns det några sådana, men många klarar inte att dra runt ett traineeprogram själv, eller så har de ett för några få deltagare, vilket gör att man får en för hög kostnad per trainee.
Därför vill vi skapa ett traineeprogram för hela Värmland, Trainee Värmland, där företag och offentliga aktörer kan samarbeta för att skapa ett bättre traineeprogram tillsammans, än man klarar på egen hand. Paper province företag har kompetensförsörjning som en viktig prioritering och vi ser att en korskoppling med andra branscher och det offentliga också stärker våra företags konkurrenskraft. För att starta upp Trainee Värmland vill vi göra ett pilotprojekt vars koncept vi utvärderar efter första året, därefter vill vi att konceptet lever vidare på kommersiella villkor. Som en röd tråd genom hela programmet finns genus och hållbarhetsfrågorna. Se även bilaga 3.

Syfte:

Att skapa ett effektivt traineeprogram, där företag och det offentliga i Värmland samarbetar kring att ta fram ett gemensamt koncept som gör att vi kan behålla kompetensen i regionen och visa våra studenter vilka möjligheter som finns. Syftet är att öka attraktionskraften och tillväxten i Värmland.

Mål:

 • Öka attraktionskraften i Värmland
 • Skapa fler traineeplatser till nyutexade studenter
 • Utfomra ett traineeprogram för det offentliga och näringslivet i Värmland
 • Rekrytera 20 företag och organisationer
 • Rekrytera 25 Trainee:er
 • Utvärdera konceptet och omforma det som behöver förbättras

Långsiktigt mål:

Att Trainee Värmland om 5 år rankas som topp 10 bland Sveriges Traineeprogram.

Genomförande:

I projektet ingår att:

 • Utveckla konceptet inkl affärsmodell
 • Rekrytera medverkande företag, offentliga aktörer och studerande
 • Genomföra
 • Utvärdera och rapportera

4. Upphandlingsföreskrifter

4.1 Anbudstidens utgång

Skriftligt anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-04-15. För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas.

4.2 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt 6 månader efter anbudstidens utgång.

4.3 Anbudets form

Om anbudet saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade uppgifter kan anbudet komma att förkastas. Anbud ska lämnas skriftligt.

4.4 Anbudets märkning och adressering

Anbud och kuvert ska vara tydligt märkta med 
”Trainee Värmland” och sändas till adress:
Paper Province
Maria Hollander
Innovation Park
Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

4.5 Upplysningar under anbudstiden

Frågor med anledning av detta förfrågningsunderlag ska ställas skriftligt, via e-post, till m.from@paperprovince.com.

Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras eller förtydligas med anledning av frågor, eller av någon annan anledning, kommer kompletteringar snarast att sändas till alla kända anbudsgivare.
Sista dag att ställa frågor är den 2017-03-17.
Endast skriftliga frågor och svar är bindande.

4.6 Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget är den ekonomiska föreningens underlag för anbudsinfordran.
Det avser att ge saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.
Förfrågningsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar per sista anbudsdag.
Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits.

4.7 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget kommer skickas ut till identifierade potentiella aktörer samt till inkomna intressenter. Upphandlingen annonseras på Paper Province hemsida www.paperprovince.com

4.8 Kommunikation och anbudsinlämning m.m.

Den e-postadress som anbudsgivare anger kommer att användas vid all kommunikation. Anbudsmeddelanden, frågor och svar, samt tilldelningsbesked är exempel på sådan kommunikation.

4.9 Sekretess

Önskar anbudsgivare sekretess i någon del av anbudet skall detta anges särskilt med angivande av vilken uppgift i anbudet som önskas sekretessbelagt.

4.10 Anbudsutvärdering

Vid prövning av anbud kontrolleras att samtliga ställda krav i enlighet med förfrågningsunderlagets skallkrav är uppfyllda. Tjänsterna upphandlas utifrån en totalekonomisk värdering av nedanstående kriterier (utan inbördes ordning).

 • Genomförande
 • Kompetens.
 • Bedömd tillgänglighet.

Paper Province kommer att anta ett anbud eller att förkasta samtliga om inga lämpliga anbud inkommer.

Paper Province förbehåller sig rätten att under tiden efter anbudsinlämning, kontrollera och inhämta bevis för att anbudsgivarens utfästelser är korrekta och att ställda krav i förfrågningsunderlaget kommer att uppfyllas under avtalstiden.

4.11 Avtal

Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal. Upphandlingen genomförs till ett fast pris, det som utvärderas är kvalitet, där Paper Province kommer ta utgångspunkt i Genomförandebeskrivningen med tillhörande kalkyl (5.2).

4.12 Avbrytande av upphandling

I den händelse nya eller förändrade förutsättningar eller påverkande beslut fattas, kan upphandlingen komma att avbrytas.

4.13 Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår till anbudsgivare för nedlagt arbete i samband med anbudsgivningen.

5. Anbudsspecifikation

Anbudet ska innehålla:

5.1 Allmänt

 • Presentation av det anbudsgivande företaget.
 • Företagets organisationsnummer.
 • Presentation av tänkt(-a) person(-er) för uppdraget med CV, samt information som bekräftar att ställda krav är uppfyllda och hur väl efterfrågad erfarenhet/kompetens uppfylls.
 • Kortfattad beskrivning av företagets kompetens, erfarenhet och kapacitet.
 • De delar som förväntas utföras av annan part än anbudsgivaren ska preciseras.
 • Referensuppdrag, bilaga 2, ifylld.

5.2 Genomförandebeskrivning.

I Genomförandebeskrivningen skall såväl en beskrivning av hur man tänker genomföra uppdraget samt en kalkyl på hur man avser att bygga upp Trainee Värmland, så att det blir hållbart på lång sikt. Vi ser helst att man redan i anbudet har en tanke kring hur det ska leva vidare kommersiellt efter avslutat projekt.
Uppdragstagaren ska till anbudet bifoga en beskrivning över hur uppdraget planeras att genomföras. Genomförandet ska på ett tydligt och genomtänkt sätt svara upp mot uppdragsbeskrivningen enligt Anbudsförfrågan.

Uppdragstagaren ska i genomförandebeskrivningen även beskriva på vilket sätt namngiven konsult är tillgänglig för beställaren genom fysiska möten, företagsbesök och informationsteknologi.
Uppdragsorganisation och eventuella samarbetspartners ska framgå i genomförandebeskrivningen.

Genomförandebeskrivningen kommer att användas för att säkerställa att Uppdragstagaren har förstått uppdraget och har förmåga att med god kvalitet och samarbetsförmåga leverera uppdraget.

6. Skallkrav

6.1 Erfarenhet

Namngiven konsult ska ha dokumenterat god erfarenhet av att, i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer, arbeta med utformning, genomförande och införsäljning av traineeprogram eller något motsvarande.

6.2 Kontaktnät

Genomförare ska ha ett dokumenterat gott kontaktnät inom värmländskt näringsliv och offentliga aktörer i Värmland.

6.3 Villkorsacceptans

Uppdragstagaren ska acceptera villkoren i bifogade avtalsvillkor, bilaga 1, i sin helhet.

7. Kommersiella villkor

7.1 Ersättning, Fakturering

Uppdragen kommer att genomföras löpande. Fakturering sker vid fyra (4) tillfällen, där 25% av totalen kan faktureras, jämnt fördelat under projekttiden. Sista fakturan skickas efter godkänd slutrapportering.
Priset inkluderar lön, traktamente, resor, kostnader för eget arbetsmaterial och egen maskinell utrustning, kostnader för arbetsgivaravgifter, semesterersättning samt övriga skatter och avgifter som erläggs av Uppdragstagaren.
Utfört arbete specificeras i samband med varje faktura och faktureras enligt instruktioner från Paper Province projektledning.

Faktureringsadress: Paper Province
Sommargatan 101 A
656 37 KARLSTAD

Betalningsvillkor: Betalning sker med 30 dagars kredit efter hos Paper Province mottagen godkänd faktura.
Dröjsmålsränta: Enligt räntelagen. Dröjsmålsränta understigande 150 kronor
exkl. mervärdesskatt debiteras ej.
Mervärdesskatt: Tillkommer enligt gällande lagstiftning
Adm. Avgifter Expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter betalas ej.
Fakturans innehåll: Fakturan ska innehålla uppgift om: 
Nedlagd tid i timmar under perioden 
Referens hos beställaren 
Registreringsnummer för mervärdesskatt 
Godkänd för F-skatt
Vid eventuella felaktigheter i fakturan returneras denna utan åtgärd för rättelse till Uppdragstagaren.

7.2 Äganderätt

Paper Province har för avsikt att Traineeprogrammet lever vidare efter avslutat projekt. När slutrapporteringen är gjord och projektet är avslutat, med tillfredställande resultat, kommer Paper Province överlåta till marknaden att bedriva traineeprogrammet vidare, på kommersiella villkor.

Paper Province vill löpnade ha insyn i arbetet, utförandet och konceptet, vilket bör ske kontinuerligt, och om detta ej uppnås inom rimliga tidsintervaller avslutas samarbetet.

7.3 Hävning

Efter varje delutbetalning, gör Paper Province en bedömning av resultatet. Om resultatet inte uppfyller målen eller markant avviker från genomförandebeskrivningen förbehåller sig Paper Province rätten att avbryta uppdraget.