IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
breadcrumbs

Utbildning – Inkluderande ledarskap

Paper Province inbjuder till att lämna anbud i upphandling gällande ett förändringsprojekt, tänkt att i huvudsak bestå av en seminarieserie samt ledarskapscoaching, om att skapa ett normmedvetet och inkluderande ledarskapsprogram.

Projektet löper mellan maj 2017 och juni 2018.

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget, som består av följande dokument:

Anbudsförfrågan (detta dokument)

Bilaga 1 Avtalsvillkor

Vid inlämning skall även följande lämnas in:

 • CV/meritförteckning
 • Företagsbeskrivning
 • Genomförandebeskrivning
 • Referensuppdrag från liknande uppdrag, helst inom skogsbaserad bioekonomi.

Sista anbudsdag är 2017-05-19

Vi emotser Ert anbud med intresse.

Med vänlig hälsning

Maria Hollander

Paper Province

1 Uppgift

Den primära uppgiften för aktören som vinner upphandlingen är att ta fram underlag och genomföra en seminarieserie där ledare får kunskap och verktyg så dom kan genomföra ett förändringsarbete i den egna organisationen med syfte att utveckla förståelsen för vikten av normkritik och av att ha genus- och mångfaldsperspektiv i arbetet.

2 Presentation av Paper Province

I Paper Province organisation väger hållbarhet och jämställdhet tungt. Vi bedriver flera insatser kopplat till jämställdhet och vi är en regional demonstrator för den skogliga bioekonomin. Det innebär att vi ställer krav på samma engagemang i hållbarhets- och jämställdhetsfrågor hos våra leverantörer.

Paper Province startades 1999 av sju företag som hade samma behov av att rekrytera kompetent personal inom pappersindustrin. Genom åren har vi tagit initiativ till insatser som stärkt hela det regionala näringslivet och kompetensförsörjningen inom vår bransch och utvecklats till ett kluster, i världsklass, för den skogliga bioekonomin. Vi har stärkt teknikutvecklingen och energieffektivisering, och vi har belönats med ett antal utmärkelser. Vi har väckt ungdomars intresse för vår bransch och genererat tusentals artiklar i både regionala, nationella och internationella medier. Vi har också hjälpt många innovatörer att utveckla och kommersialisera sina idéer.

Mer information om Paper Province finns på www.paperprovince.com

3 Presentation av projektet

Syften:

 • Att skapa tillväxt genom ökad jämställdhet.
 • Skapa förutsättningar för deltagande företag att bättre kunna uppnå mångfald och jämlikhet.

Mål:

 • 16 deltagande företag med minst 2 ledare var. En sannolik miniminivå är 5 företag, 10 ledare, delvis beroende på föreslagen ersättningsmodell.
 • Även VD deltar vid introduktion och uppföljning.
 • Förändringsaktiviteter i företagen där alla medarbetare känt sig delaktiga.

Långsiktigt mål:

 • Märkbar förbättring av företagens rekryteringsstatistik avseende kön och mångfald.

Genomförande:

En grov skiss på ett upplägg. Anbudsgivaren förväntas ge en betydligt mer detaljerad genomförandebeskrivning.

 • Introduktion/uppstart.
 • Ett antal kurstillfällen.
 • Material för ledarna att använda i det egna förändringsarbetet.
 • Individuellt stöd till företag/ledare
 • Avslut/uppföljning
 • Återkoppling till uppdragsgivaren Paper Province.

4 Upphandlingsföreskrifter

4.1 Anbudstidens utgång

Skriftligt anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-05-19. För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas.

4.2 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt 6 månader efter anbudstidens utgång.

4.3 Anbudets form

Om anbudet saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade uppgifter kan anbudet komma att förkastas. Anbud ska lämnas skriftligt.

4.4 Anbudets märkning och adressering

Anbud och kuvert ska vara tydligt märkta med
”Inkluderande Ledarskap” och sändas till adress:

Paper Province
Maria Hollander
Innovation Park
Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

4.5 Upplysningar under anbudstiden

Frågor med anledning av detta förfrågningsunderlag ska ställas skriftligt, via e-post, till m.from@paperprovince.com.

Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras eller förtydligas med anledning av frågor, eller av någon annan anledning, kommer kompletteringar snarast att sändas till alla kända anbudsgivare.

Sista dag att ställa frågor är den 2017-05-17.

Endast skriftliga frågor och svar är bindande.

4.6 Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget är den ekonomiska föreningens underlag för anbudsinfordran.

Det avser att ge saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.

Förfrågningsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar per sista anbudsdag.

Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits.

4.7 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget kommer skickas ut till identifierade potentiella aktörer samt till inkomna intressenter. Upphandlingen annonseras på Paper Province hemsida www.paperprovince.com

4.8 Kommunikation och anbudsinlämning m.m.

Den e-postadress som anbudsgivare anger kommer att användas vid all kommunikation. Anbudsmeddelanden, frågor och svar, samt tilldelningsbesked är exempel på sådan kommunikation.

4.9 Sekretess

Önskar anbudsgivare sekretess i någon del av anbudet skall detta anges särskilt med angivande av vilken uppgift i anbudet som önskas sekretessbelagt.

4.10 Anbudsutvärdering

Vid prövning av anbud kontrolleras att samtliga ställda krav i enlighet med förfrågningsunderlagets skallkrav är uppfyllda. Tjänsterna upphandlas utifrån en totalekonomisk värdering av nedanstående kriterier (utan inbördes ordning).
Paper Province värdesätter ett kostnadseffektivt genomförande av uppdraget, samt väger in egen tidigare erfarenhet av anbudslämnande företag.

 • Genomförande
 • Kompetens.
 • Bedömd tillgänglighet.

Paper Province kommer att anta ett anbud eller att förkasta samtliga om inga lämpliga anbud inkommer.

Paper Province förbehåller sig rätten att under tiden efter anbudsinlämning, kontrollera och inhämta bevis för att anbudsgivarens utfästelser är korrekta och att ställda krav i förfrågningsunderlaget kommer att uppfyllas under avtalstiden.

4.11 Avtal

Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.

4.12 Avbrytande av upphandling

I den händelse nya eller förändrade förutsättningar eller påverkande beslut fattas, kan upphandlingen komma att avbrytas.

4.13 Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår till anbudsgivare för nedlagt arbete i samband med anbudsgivningen.

5 Anbudsspecifikation

Anbudet ska innehålla:

5.1 Allmänt

Presentation av det anbudsgivande företaget.

Företagets organisationsnummer.

Presentation av tänkt(-a) person(-er) för uppdraget med CV, samt information som bekräftar att ställda krav är uppfyllda och hur väl efterfrågad erfarenhet/kompetens uppfylls.

Kortfattad beskrivning av företagets kompetens, erfarenhet och kapacitet.

De delar som förväntas utföras av annan part än anbudsgivaren ska preciseras.

5.2 Genomförandebeskrivning.

Uppdragstagaren ska till anbudet bifoga en beskrivning över hur uppdraget planeras att genomföras. Genomförandet ska på ett tydligt och genomtänkt sätt svara upp mot uppdragsbeskrivningen enligt Anbudsförfrågan.

Den ska innehålla en ersättningsmodell där det framgår effekten av olika antal företag samt av om intresset visar sig så stort att det motiverar två seminarieserier.

Uppdragsorganisation och eventuella samarbetspartners ska framgå i genomförandebeskrivningen.

Genomförandebeskrivningen kommer att användas för att säkerställa att Uppdragstagaren har förstått uppdraget och har förmåga att med god kvalitet och samarbetsförmåga leverera uppdraget.

6 Skallkrav

6.1 Generella

 • Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Uppgifterna kan kontrolleras av PP genom kontakt med Skatteverket.
 • God social kompetens och hög samarbetsförmåga.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • Goda datakunskaper.

6.2 Erfarenhet

Uppdragstagaren ska ha

 • dokumenterat god erfarenhet av att hålla kurser inom området.
 • god erfarenhet av att coacha ledare inom området.
 • god erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial.
 • Branschkännedom och erfarenhet från att ha arbetat med företag inom samma eller intilliggande bransch, som Paper Province medlemsföretag tillhör, dvs skoglig bioekonomi.

6.3 Villkorsacceptans

Uppdragstagaren ska acceptera villkoren i bifogade avtalsvillkor, bilaga 1, i sin helhet.

7 Kommersiella villkor

7.1 Ersättning, Fakturering

Fakturering kan ske efter varje fas/arbetspaket som har kostnad specificerad i en godkänd genomförandebeskrivning. Sista fakturan skickas efter godkänd slutrapportering.

Utfört arbete specificeras i samband med varje faktura och faktureras enligt instruktioner från Paper Province.

Faktureringsadress: Paper Province

Sommargatan 101 A

656 37 KARLSTAD

Betalningsvillkor: Betalning sker med 30 dagars kredit efter hos Paper Province mottagen godkänd faktura.

Dröjsmålsränta: Enligt räntelagen. Dröjsmålsränta understigande 150 kronor

exkl. mervärdesskatt debiteras ej.

Mervärdesskatt: Tillkommer enligt gällande lagstiftning

Adm. Avgifter Expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter betalas ej.

Fakturans innehåll: Fakturan ska innehålla uppgift om:
Nedlagd tid i timmar under perioden
Referens hos beställaren
Registreringsnummer för mervärdesskatt
Godkänd för F-skatt

Vid eventuella felaktigheter i fakturan returneras denna utan åtgärd för rättelse till Uppdragstagaren.

7.2 Handlingars inbördes ordning

Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:

skriftliga ändringar och tillägg till avtal

avtal

förfrågningsunderlag med bilagor

anbud

7.3 Hävning

Efter varje fas/arbetspaket gör Paper Province en bedömning av resultatet. Om resultatet inte uppfyller målen eller markant avviker från genomförandebeskrivningen förbehåller sig Paper Province rätten att avbryta uppdraget.